List of Past Chairman


 • Sri Amiya Kumar Sen, IAS
 • Sri Sib Kinkar Mitra, IPS (Retired)
 • Sri Partha Ray, IAS (Retired)
 • Dr. Bikram Sarkar, IAS
 • Sri Rual Zakhuma, IAS
 • Sri Asoke Kapur, IAS
 • Sri Mrinal Kanti Kar Gupta, IAS
 • Dr. Surya Kanta Mishra
 • Sri Ashoke Bhattacharya
 • Sri Lakshman Seth, MP (Loksabha)
 • Sri Ashok Mohan Chakraborty, IAS, Chief Secretary, WB.
 • Sri Ardhendu Sen, IAS, Chief Secretary, WB.
 • Sri Samar Ghosh, IAS, Chief Secretary, WB.